Labsii Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa

8% ta’an hojii qonnaan alaa irratti bobba’an, avireejjiin biyyattii 25% kan Oromiyaa ammo 24%. Haala Yeroo Ilaalchisee Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Irraa kenname (Qeerroo Bilisummaa) Ebla 2,2014 Jimmaa Bakka bu'oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun “Labsii Magaalota. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Heenok kanaafis fakkeenya kaa'a. pdf: 3/1987. Dhugaan jiru garuu, qonnaan bultootni Oromoo misooma baanamu kanarraa faayidaan argatan tokkoollee kan hin jirre tahuu isaati. OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora with up-to-date News and Analysis on Oromia- and Horn of Africa- related issues. 91/ 1997 keessatti kennameef ni qabaata. 23/1998 A Poclamtion to amend the Labsii Naanno ormiyaatti haalaitti h AA fayyadama lafa baadiyyaa hojii utilization of rural lands for invest- invastimantiifta'u murteessuuf ment activities in the Oromia region fooyyessa bahe LABSII LAKK. ”Manneen murtii naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiran haasawa jibbiinsaa jedhurratti ilaalcha ykn hiikkoo walfakkaataa kennuu dhiisuu danda’u,” jedha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Komaand Poostiin miidiyaa kamiinuu cufsiisuu ni danda'a, akka wixinee labsii kanaatti. OMN:Oduu Onk. Akkaataa Labsii Federaalaa Haala Lafti Magaalaa Liiziin Itti Qabamuuf Bahe lakk. Laftii Booranaa kibbaan Keeniyaan, dhihaan Saba, Sabotta fi Ummatta kibban, kaabaan Baalen (Booranaa fi Baale jiddu Laga Gannaalee Doriya ttu ce'a), bahaan immo Sumaaleen dangeffamtee argamti. Badiisa humnaan Oromiyaa keessaa ari'amuu. Badiisa humnaan Oromiyaa keessaa ari'amuu Imaammati qacceefixii dilormaa Oromoo humnaan lafa akaakilee saanii irraa kaasuu qaama yaa'a fixiisa kan qaama, diingadee, fi aadaan Oromiyaa keessaa namoota magaalaa fi baadiyyaa kukumoota hundee buqqisuudabalata. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Caffeen labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise-Haaluma kanaan baay'innii fi gurmaa'inaaleen manneen hojii Labsii Lakkoofsa 199/2008 bahe irratti 42 turan, labsii haaraa ragga'e Keewwata 12 (1-38) jalatti akkaataa ibsameen. Yaa'ichi akka ariifatu kan taasise inni jalqabaa aangoo fi gahee. Seensa isaa keessatti akkas Jedhe, “Finfinneen umama ishiin lafa Oromooti, handhuura Oromiyaa keessatti argamti, magaala gudditii bulchisa naannoo Oromiyaa, kan federaala fi waajiroota biyyoota addunyaa of keessaa qbdi. Oromoon harki caalaan naannoo Oromiyaa keessa kan jiraatan yoo ta’u hangi tokkommoo kaaba Keeniyaa keessa jiraatu. Akka afaanii (afaaniin dubbatan) kana onnee yoo qabaatan heerumaafi seera amma lafa jirutti fayyadamuun qabeenya Oromiyaa dhuunfaa mootummaa naannoo Oromiyaa jala akka galu falmachuu danda'u. 12/07/2019. Lammilee kunneen kanneen magaalaa Jigjigaa. Mirgi uummata ballaa nuuf haa kabajamu, 2. 179/2005 Ejansii Misoomaa fi Maanajimantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jedhamee hundaa’eera. Hundaafuu Welliisaa Abraahiim Baadiyyaa naannoo kanatti dhalate jechuufi malee waa'ee seenaa naannoo kanaa haasawuuf miti. Kana naasuu keessa galee “mootummmaa naannoo Oromiyaa “ Biiroon dhimma hojjataaf hawaasaummaa kallatti hundaan bobaasuun hordooffi fi to’aannoon akka cimmu yaaduus, haalli warshaallee kanaa mootummaa naannoo waliin walitti fidu waan hin jirreefi itti waamamni isaan feedraalaf waan ta’eef bu’aan abdi qabu gama kanaan hin eegamu. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. Abdii Boruutiin. Kunis ammoo ajaja Wayaannee jalatti kan hojjetuu bitamtuu gartu poolisii adda naanno Somaalee ti. Mooraa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Keessa. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee labsii kana keessatti: 1) "Naannoo" jechuun naannoo Oromiyaa ti. Kan Oromiyaa yoo lallee Ijooollee idilee keessaa % 91. The aim of the program is to improving the mental health and well-being of Oromo community in Victoria. Goototni ilmaan Oromoo lakkaa’amanii hindhuman. Xiqqaattus, deeggarsi #GareeLammaa Poolisiin Oromiyaa Qeerroo ajjeesuu irraa akka uf qusattu taasise, poolsiin ummata isaanii waliin dangaa irratti akka du'aniif bobbaase, hanga tokkos taú lafa afaan saamtotaatii buuse, OBN rakkoo sabaa akka saaxiluuf haala mijeesse, magaalota keenna keessaati Oromoon mataa akka ol'qabatuuf taasiseera. Booranni godiina Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko dha. 56/2002 Fooyyessuuf labsii bahe LABSIILAKKOOFSA 70/1995 Labsii Bulchiinsaa Fi Ittifayyadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 721/2004 keewwata 33 (2) fi Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Sirumaa naannoo Amboo kanatti manneen murtii mootummaa Habashaa qullaa tahaa, onaa deemani. Lola guyyoota sadiif geggeeffamaa jiru kanaan poolisoonni kun lafa baldhinni isaa kiilo meetira 40 ta’u daangaa Oromiyaa ufi jalatti dhuunfatanii jiru. Diddaan bifa haarawaan labsii muddamsaa wayyaaneen baafateen as eegalame kun Kaaba Oromiyaa godina Kamisees dhaqqabee jira. Finfinnee, Waxabajjii 12,2011(FBC)- Naannoo Oromiyaa godinaalee 14tti raammoon geerrii mudateera. your password. fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. (SBO Waxabajjii 12/2017 )Torbanoota darban keessa ergamtootni Wayyaanee OPDOn Lammaa Magarsaa, Abbaa D/Gammadaa fi Warqinee Gabayyoon durfaman afaaniin uummataa gowwomsuuf Godina Lixa Shaggar Amboo fi Naannoo ishee sochoo'a akka turaniifi ololaa afaanfaajjii maqaa aantummaa uummata Oromoof qabna jedhuun ofaa turuun ifaadha. Finfinnee, Caamsaa 9,2011(FBC)- Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa ogeeyyota fayyaa wajjin mari'achaa jira. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. 3 ta'uu, annolee godina Shawaa bahaa 10 keessatti, lafa heektaara 4,000 ga'u irratti dhabuu danda'eera. Heenok kanaafis fakkeenya kaa’a. fincaa'ota, naannoo paarkotaafi bosonootaa, akkasumas, hawwattoota adda addaafi lafa warshaa industiriif oole jechuudha. Finfinneen handhuura Oromiyaati, 4. Sagantichi akka lafa qabatuuf qorannoo gaggeessuun qaawwa mul'ate duuchaa deemuu, Hanqinaalee hubannoo fi dandeettii haalamijeessitootaa sakatta'uun leenjii gaggabaabaa kennuu, Kolleejjoota barnoota barsiisotaa naannoo Oromiyaa keessatti leenjiiwwan haala mijeessitootaa akka kennamu haala mijeessuu,. Bifuma kanaan hojiiwwan to'annoo fi hordoffii gaggeessuu waliin labsii, dambii fi qajeelfamoota bulchiinsa lafa baadiyyaa irratti bahan ilaalchisee ummata, qooda-fudhatootaa fi qaama dhimmi ilaallatu sadarkaa sadarkaan jiran hundaaf hubannoo uumuudhaan seerotni bahan akka hojii irra oolan ni ta'a. Wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. 9) akka ta'e. Kan qote bultoota naannoo finfinnee garuu akka waan hojii qulqulluu ta’eetti namni abbaa kanaa jedhu hin jiru. 6) 2008 (2016) hojii dhabdummaan %15. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Sirnoota dabran keessatti aadaan magaalaa qilleensa farra Oromoo ta'een waan guutamee, akkasumas Oromoon sirna abbaa lafaatin lafa baadiyyattin waan walitti hidhameef magaalaatti kan godaanu xiqqaa ture. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Caaffeen Mootummaa naannoo Oromiyaa OPDO'n Karoora Master Pilaanii Finfinnee kan mootummaan EPRDF/TPLF Oromiyaa ittin diiguuf qopheeffate hojii irra olchuuf tooftaa haaraa labsii Magaalaalee Oromiyaa jedhu itti dabaluun akaakee Master pilaanii Finfinnee kan jabeessuu fi. Naannoo guddicha Itiyoopiyaa - Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Yaa'ichi akka ariifatu kan taasise inni jalqabaa aangoo fi gahee. Sabaa fi sablammoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu keessa harki caalaan saba. Finfinneen yeroo akka naannoo of dandeesseetti bulaa turte labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. 9) akka ta’e ragaan CSA irraa argame ni mul’isa. Namoonnii 31. Labsii lakk. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda'a. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. pdf: 3/1987. Magaalaa Oromiyaa bakka adda addaatti Lammiiwwan Oromoo naannoo somaalee Qe'eefi Lafa isaanii irraa buqqa'aniif manneen jireenyaa ijaaramaa jiran keessatti qooda Isaan Fudhata. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. 91/ 1997 keessatti kennameef ni qabaata. Finfinneen magaalaa guddoo (hangafa) naannoo Ormiyaa ti erga jedhamee; bulchinsi ishiillee bulchinsa naannoo Oromiyaa jala galuu qaba. Booda naannoo Sadan Liiban kana irraa ka'uun Oromiyaa Waltajjii kana keessatti balbaldhachaa deeme. Bal'inni isaa naannoleen heera kana ka'umsa taasifachuun heera baasaniin kan murtaa'u ta'a. Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe P. Caaffeen Mootummaa naannoo Oromiyaa OPDO’n Karoora Master Pilaanii Finfinnee kan mootummaan EPRDF/TPLF Oromiyaa ittin diiguuf qopheeffate hojii irra olchuuf tooftaa haaraa labsii Magaalaalee Oromiyaa jedhu itti dabaluun akaakee Master pilaanii Finfinnee kan jabeessuu fi. 818/2006 lafa magaalaa galmeessuuf bahe Sirna bulchiinsa qabiyyee lafa magaalaafi ragaa biyyattii keessatti diriirsuuf yeroo jalqabaaf labsii bahe yoo tau, labsii kana hojiirra oolchuuf hojiiwwan haal-dureen baayeen akka raawwatamu qabanis labsichi ni eera. Dhimma hunda keenyaa… Hiikaa Margaa tiin Akkuma beekamu walitti bu'iinsa naannoo daangaa naannoo Oromifaa fi Somaalee Itiyoophiyaatti lammilee naannoo daangaa jiraatan gidduutti uumameen sababa rakkoo nageenyaa yeroo darbe mudateen lammilee hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu bakka garaagaraatti faca'anii jiraachuun isaanii ni yaadatama. biiroo qonna oromiyaa komishinii misooma nannoo horsiise bulaa oromiyaa biiroo misooma baadiyyaa midhaanii fi horii somaalee mootummaa dimorataawaa reppablika federaalawaa itiyoophiyaa keessatti projektii rural resilience enhancement maanu'aalii teekinikaa ofdandeessisuu saffisiisuu kan naannoo horsiise bulaa amajjii 2007. Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Biiroon lafa baadiyaa fi eegumsa naannoo oromiyaa labsii lakk. Kaampaaniin biyyaa Ingliizii naannoo Oromiyaa Oomisha Albuuda Sookkoo etyma invastimantii fudhate tokko namoota baay'ee qa'ee isaaniirra buqqisuun bakka bira qubachiisuuf kophiirra akka jiru beeksiiseera. Oromiyaa Moosisaa Agriculture and Veternary waggaa 2ffaa. Kunis ta'ee garuu, ummanni Oromoo magaalaa Finfinneefi naannoo ishee jiraatu magaalaa Finfinnee waliin walitti hidhaminsa seenaa adda bahuu hindandeenye qaba. Caaffeen Mootummaa naannoo Oromiyaa OPDO'n Karoora Master Pilaanii Finfinnee kan mootummaan EPRDF/TPLF Oromiyaa ittin diiguuf qopheeffate hojii irra olchuuf tooftaa haaraa labsii Magaalaalee Oromiyaa jedhu itti dabaluun akaakee Master pilaanii Finfinnee kan jabeessuu fi. "Manneen murtii kun dudhaa fi haala jiruufi jireenya hawaasa naannoo isaanii irratti hundaa'uun seera hiiku," kan jedhu Dr. OMN:Oduu Onk. 12) "Mana Maree" jechuun Mana Maree Mootummaa Naannoo Oromiyaati. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. Sagantichi akka lafa qabatuuf qorannoo gaggeessuun qaawwa mul'ate duuchaa deemuu, Hanqinaalee hubannoo fi dandeettii haalamijeessitootaa sakatta'uun leenjii gaggabaabaa kennuu, Kolleejjoota barnoota barsiisotaa naannoo Oromiyaa keessatti leenjiiwwan haala mijeessitootaa akka kennamu haala mijeessuu,. Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ " jedhu baasuun ni yaadatama. biiroo qonna oromiyaa komishinii misooma nannoo horsiise bulaa oromiyaa biiroo misooma baadiyyaa midhaanii fi horii somaalee mootummaa dimorataawaa reppablika federaalawaa itiyoophiyaa keessatti projektii rural resilience enhancement maanu'aalii teekinikaa ofdandeessisuu saffisiisuu kan naannoo horsiise bulaa amajjii 2007. Heera Mootummaa Federaalaa keewwata 93 hordofuun, 'Heera, nageenya fi tasgabbii uummataa eegsisuuf' Manni Maree Ministeerotaa Fulbaana 28, 2009 Labsii Yeroo Ariifachiisaa kan tume ta'uun ni yaadatama. Bal'inni isaa naannoleen heera kana ka'umsa taasifachuun heera baasaniin kan murtaa'u ta'a. Bilbila: +251115154636. 56/2002 Fooyyessuuf labsii bahe LABSIILAKKOOFSA 70/1995 Labsii Bulchiinsaa Fi Ittifayyadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 8411999" jedhamee waamamuu ni dan~'a. Booranni godiina Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko dha. Faaksii: +251115500640. 8% ta'an hojii qonnaan alaa irratti bobba'an, avireejjiin biyyattii 25% kan Oromiyaa ammo 24%. "Manneen murtii naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiran haasawa jibbiinsaa jedhurratti ilaalcha ykn hiikkoo walfakkaataa kennuu dhiisuu danda'u," jedha. 3 ta'uu, annolee godina Shawaa bahaa 10 keessatti, lafa heektaara 4,000 ga'u irratti dhabuu danda'eera. Haala Yeroo Ilaalchisee Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Irraa kenname (Qeerroo Bilisummaa) Ebla 2,2014 Jimmaa Bakka bu'oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf. 01 yoo ta'u, kan Oromiyaa ammo heektaara 1. Hardha lafa irraa buqqa'uunii fii weerrarri lafaa maqaa inveestaraan naannoo Gaambeellaa, Beeneshaangul, uummattoota kibbaa miidiyaa addunyaarratti darbaa jira. Daangaa Raawwatiinsaa Labsiin kun kan raawwatu Naannoo Oromiyaa keessatti: l) Kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa ilaalchisee qotee bulaa, dhaabbileefi invastarootarratti yoo ta'u, gibira galii ilaalchisee qotee bulaarratti ta'a;. 56/1994 Fooyyessuuf Labsii. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. 130/1999 kwt. Komaand Poostiin ummata Naannoo Somaalee irraa buqqa'es bakka filataniitti qubsiisuu osoo hin taane humnaan gara lafa irraa buqqa'anitti deebisuuf karoorfateera. mootummaa naannoo Oromiyaa bara baraan baajataa olaanaa ramaduun rakkoolee fi hanqinoota gama sektaraa kanaan mul'atan furuuf sochii bal'aa taasisaa tureen, baadiyyaa fi magaaloota keessatti daandilee hedduun bal'inaan hojjetamanii jiru. Labsii Lakkoobsa 65/1995 ka magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf bara 2003 bahee ture irra-deebiin Fooyyessuuf Labsii dhiheenya Mootummaan Oromiyaa baase ilaachisun, ka Dirree Dimookiraasii irratti marii geggeessan, Prezidaantiin Mana-murtii Walii-galaa duraanii, Obbo Tashaalee Abarraa. 56/1994, 70/1995 Labsiin kun Lafa baadiyyaa. Note: Citations are based on reference standards. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Bubeen hurkaa bishaan lafa irra qabatee ademma, kunis ce'umsaa bishaan lafa irratti godhuu wajjin wal-qixee dha, kunis ganna tokko kessatti bishaan Tt 36 geessa. kan raawwataman haala Labsii Gibira Galii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Daangaa Raawwatiinsaa Labsiin kun kan raawwatu Naannoo Oromiyaa keessatti: l) Kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa ilaalchisee qotee bulaa, dhaabbileefi invastarootarratti yoo ta'u, gibira galii ilaalchisee qotee bulaarratti ta'a;. Lafa Magaalaa Liiziin Bulchuu Lafa Magaalaa Liiziin Kennamuu fi Pilaanii Magaalaa. 4 jalatti ifatti taa’een raawwatinsi labsii kanaa lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa keessatti argamu hundarrattiidha. Badiisa humnaan Oromiyaa keessaa ari’amuu. OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora with up-to-date News and Analysis on Oromia- and Horn of Africa- related issues. Badiisa humnaan Oromiyaa keessaa ari'amuu. Akkuma labsii lakk. Kemal Aman Hey Sir!! Its me again Ur friend daily user of this program!! please very urgently upload if you have Oromia Public Prosecutor amended Regulation No (161/2005) Plus a New Oromia Regional State Advocate proclamation No_____2013?. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa’e ifoome. 6) 2008 (2016) hojii dhabdummaan %15. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Akkakootti ammayyuu mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota Oromoo Yunivarsiitii addunyaa kamirrayyuu barsiisaa jiraniif haala hunda mijeessee Yunivarsiitii Oromiyaa keessa jiru kanatti yoo dachaase, yeroo dhiyoo keessatti argannoowwan dhokatoo ta'aniifii guddina sadarkaa addunyaatti dhaga'amuu danda'u ijaan arguu dandeenya. 818/2006 lafa magaalaa galmeessuuf bahe Sirna bulchiinsa qabiyyee lafa magaalaafi ragaa biyyattii keessatti diriirsuuf yeroo jalqabaaf labsii bahe yoo tau, labsii kana hojiirra oolchuuf hojiiwwan haal-dureen baayeen akka raawwatamu qabanis labsichi ni eera. Pirojektichis lafa km. your username. Kana malees Oromoonni hangi tokko naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo keessaa naannoo Tigraay aanaalee akka Raayyaa Azaboo jiraatu. Labsii lafa baadiyyaa gammachuudhaan fudhachuudhanis hirira qabsoo, isa jalqabaa, keessatti uf argee. Naannoo Tajaajila (Hojii) Waldaa WIBJ Naannoon tajaajila tokkoon tokko WIJ kan qabatu lafa jallisin misoomui murta'e fi sirna bu'uura. 01 yoo ta'u, kan Oromiyaa ammo heektaara 1. Siidaan minilik Finfinnee keessaa buqqa’ee kan Jaallee Eebbisaa Addunyaa nuuf haadhabatu, 6. 818/2006 lafa magaalaa galmeessuuf bahe Sirna bulchiinsa qabiyyee lafa magaalaafi ragaa biyyattii keessatti diriirsuuf yeroo jalqabaaf labsii bahe yoo tau, labsii kana hojiirra oolchuuf hojiiwwan haal-dureen baayeen akka raawwatamu qabanis labsichi ni eera. 4 qaba (avireejjiin biyyatti heektaara 1. 721/2004 keewwata 33 (2) fi Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 74/1995tiin ta'a; Maqaafi Qabiyyee Lafaa Qotee Bultootaa ykn Dhaabbilee ykn Invastarootaa Beeksisuu I) Dhaabileen haala Labsii kanaatin kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa raawwatan kamiyyuu hamma qabiyyee Iafasaaniifijijjiirama yeroo j iru Biiroo yeroodhaan. lubbuun lafa kanarra. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. 130 /1999 jechuudha. 130/1999 kwt. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. KUTAA TOKKO Tumalee Adda addaa 1. Oromiyaa waa hundaan badhaate ijaaruuf xiiqiin hojjetamaa jira ===== Mootummaafi ummanni Naannoo Oromiyaa Oromiyaa waa hundaan misoomteefi guddatte ijaaruun jijjiirama biyyattiitti eegalame ceesisuuf xiiqiin hojjetamaa akka jiru Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannichaa beeksise. 12) "Mana Maree" jechuun Mana Maree Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Wixineen Labsii Keeyyata 49(5) hiikuuf qophaaye dantaa Oromiyaan Finfinnee irrraa qabdu kan dhabamsiisu malee kan eegsisu miti. 56/1994 FooyyessuufBahe lirgi qabiyyee Iafa qotee bulaa seeraan haa mirkanaa 'u malee tooftaa adda addaa kan akka wali i gal tee gurgurtaa-qabeenyaa-dhaabbataa raawwachuudhaan dabasiifamaa waan jiruuf; Kanaaf kan kkf dhoorkuudhaafis Labsii. OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora with up-to-date News and Analysis on Oromia- and Horn of Africa- related issues. February 27, 2014 (Ajazeera) — In 2012, after having been sentenced to 11 years in prison for “terrorism” for illegally entering Ethiopia from Somalia in the presence of the Ogaden National Liberation Front, Swedish journalists Johan Persson and Martin Schibbye took the advice of their legal council, confessed to their “crimes” and requested an official pardon. Laftii Booranaa kibbaan Keeniyaan, dhihaan Saba, Sabotta fi Ummatta kibban, kaabaan Baalen (Booranaa fi Baale jiddu Laga Gannaalee Doriya ttu ce'a), bahaan immo Sumaaleen dangeffamtee argamti. Akkanatti mirgi uummattota magaalaa tanaa kan Oromoo hin taane eegamaaf malee, Oromoon achi keessa jiraatan akka saba bicuutti laalamanii mirgi murtaaye tokko isaaniif kennamuun sirrii hin ta'u. Lola guyyoota sadiif geggeeffamaa jiru kanaan poolisoonni kun lafa baldhinni isaa kiilo meetira 40 ta’u daangaa Oromiyaa ufi jalatti dhuunfatanii jiru. ) 8 GABAASA BARA 2012/13 ODEEFFANNOO WALIIGALAA Hudeeffama Baankin Hojiii Gamtaa Oromiyaa (W. Heera Mootummaa Federaalaa keewwata 93 hordofuun, 'Heera, nageenya fi tasgabbii uummataa eegsisuuf' Manni Maree Ministeerotaa Fulbaana 28, 2009 Labsii Yeroo Ariifachiisaa kan tume ta'uun ni yaadatama. 130 /1999 jechuudha. lubbuun lafa kanarra. Kana jechuun joollee Oromiyaa keessaa dhibbentaa 8. gandota naannoo Oromiyaa Baha weeraarani nama fixa jiru. 14) "Lafa Albuudaa" jechuun lafa baadiyyaa hojii misooma albuudaafoole ta 'ee hiika Labsii Misooma A Ibuudaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. pdf: 142/2000. Keessttu haalli Finfinnee fi magaaloota Oromiyaa naannoo Finfiinnee keessa raawwatame baay'ee sukkanneessaa ture. Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe P. kaanee hawwii. 20 posts published by daandiiragabaa during May 2014. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal’inni isaa heeran akka murtaa’u ni kaa’a. Manneen murtii mootummaa Habashaa kun kan dubbatan Afaan Amaaraati. kan Mootummaa Naannoo Oromiyaa labsii lakk 71/95 akka adabaman murteesseera. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigala a 1. Gara biraatiin, teessoon lafa naannoo keenyaa bakka tokko tokkotti gaaraa fi tabbi kan baayyatu, gammoojji ykn naannoon horsiisee bulaa lafa bal'aa garuu ummata muraasa kan keesa qubate waan ta'eef, ijaarsa daandii babal'isuun uummatni hundi tajaajila daandi akka argatu gochuuf hojii cimaan kan nu eeggatu ta'a. Oomishtonni dhagaa calla kun ol-iyyannoo mootummaa naannoof dhi'eessaniin, tarkaanfiin fudhatame kun mirga qabeenya horachuu. Duulli kunis misoomaa dirqamaa waan ta'eef qotee bulaan hirmaanna hin taasifnee seera tokko shanee fi gooxiitiitin adabbii guddan akka isaan eeggaatuu kan murteeffamee yoo ta'u,sodaa kanaanis yeroo ammaa Oromiyaa dabalatee baadiyyaa biyyattii guutuu keessattii sululaawwaniifi garreen waggoota soddomaa duraa qabeenyaa uumamaa biyyaattin. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. Labsii hundeeffama Inistiitiyuutii Pilaanii Magaalaa Federaalaa (lakk. Naannoo lafa eebbaa naannoo magaalaa Bishooftuu, magaalattii Duukam irraa gara fuula Bachootti xiqqoo hiiqee jira. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. ’’Lafa haftee Bosonaa“ jechuun lafa baadiyyaa bosonni uumamaa irraa manca’ee. ‏‏٣٠٬٢٣٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٣٦‏ عن هذا‏. FOOYYESSUUF LABSII BAHE Kiraa itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa murteessuuf labsii bahe lakk. Barumsa ilaallatee, ijollee umuriin isaanii mana barumsaatiif ga'ee keessaa sadarkaa. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. fincaa'ota, naannoo paarkotaafi bosonootaa, akkasumas, hawwattoota adda addaafi lafa warshaa industiriif oole jechuudha. Proclamations and Regulations of Oromia Regional State. Abdii Boruutiin* Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ“ jedhu tokkos dhiyaatee jira. OromiaTimes is serving the Oromo Nation in Oromia and Diaspora with up-to-date News and Analysis on Oromia- and Horn of Africa- related issues. 9) akka ta'e ragaan CSA irraa argame ni mul'isa. 91/ 1997 keessatti kennameef ni qabaata. Wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu! Tulluu Caalii irraa Diraamaa Wayyaneen maqaa "Labsii Naannoon Oromiyaa Dantaa Heeraan Finfinnee /Addis Ababa/irraa qabu Murteessuuf bahe jedhamee waamamuu danda'ajedhee qopheeffate keessi isaa yeroo ilaalamu maqaa isaa wajjin iyyuu wal hin fakkaatu. filataman 36 naannoowwan Amaaraa, Oromiyaa, Naannoo Uummattoota Kibbaa fi Tigraay keessatti hojiir - ra ooledha. labsii ejansii misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa mootummaa naannoo oromiyaa hundeessuuf bahe. Himaammata lafa magaalaa of danda’ee mirkanaawuu hordofee Ejensiin kun irra deebi’amee labsii lakk. Dambiiwwan Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Bahan. የቶንኮል ድራማው እቅድ ለምን ይሆን ? ,,, በኢትዮ,ሱማሌ ክልል አስተዳደር ተላላኪነት እንዲፈፀም የተደረገው ድራማ ከማንም የተሠወረ አይደለም፡፡. OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO)Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. 147/2009 kan hundaa’e yoo ta’u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. Gama biraatin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalaatti master pilaanidhan daangeffamerratti raawwatinsa hinqabu jechuudha. Akkakootti ammayyuu mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota Oromoo Yunivarsiitii addunyaa kamirrayyuu barsiisaa jiraniif haala hunda mijeessee Yunivarsiitii Oromiyaa keessa jiru kanatti yoo dachaase, yeroo dhiyoo keessatti argannoowwan dhokatoo ta'aniifii guddina sadarkaa addunyaatti dhaga'amuu danda'u ijaan arguu dandeenya. Gaaffilee ogeeyyii fayyaa hiikuuf mootummaa naannoo fi federaalaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu hogganaan biirichaa Dooktar Darajjee Dhugumaa fi itti aanaan biirichaa Dooktar Abdulqaadir Galgaloon himaniiru. Yaa'ii ariifachiisaa 3 ffaa , waggaa 4 ffaa , bara hojii Caffee 5 ffaa tin wixineen labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. keessaafuu baadiyyaa naanoowa ciroo jala jiran ciroo qallaa, madhicoo fi waccuu fi. By Ahmed Abdi. Heenok kanaafis fakkeenya kaa’a. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Obbo Baaroo Tumsaa (Bara 1976) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Hogganaan kilaastara misooma baadiyyaa mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktar Girmaa Amanteen Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti tibba Arfaasaa fi Gannaa kana keessa godinaalee Oromiyaa 14tti raammoon geerrii mudateera. Oromiyaa waa hundaan badhaate ijaaruuf xiiqiin hojjetamaa jira ===== Mootummaafi ummanni Naannoo Oromiyaa Oromiyaa waa hundaan misoomteefi guddatte ijaaruun jijjiirama biyyattiitti eegalame ceesisuuf xiiqiin hojjetamaa akka jiru Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannichaa beeksise. 91/ 1997 keessatti kennameef ni qabaata. ''Lafa haftee Bosonaa" jechuun lafa baadiyyaa bosonni uumamaa irraa manca'ee. Faaksii: +251115500640. Hiikkoo Fi Raawwii Seeroota Farra Malaammaltummaa. Page 1 Labsii Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lak. Wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. Sabaa fi sablammoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu keessa harki caalaan saba. Sanyiin Kuushotaa dur-durii Bahaa fi Kaaba Afriikaa irraa hanga Kowkeeshiyaa, Kaasipiyaa, Kaasiyaa, Kuush fi hanga jiddu gala Eshiyaa (Hinduu-Gaanjiis) gahutti dhaloota kiristoos dura naannoo 4000 irraa kaasee kan babal’ate ta’uu isaa fi Kuushota lafa bal’aa kana irra tamsa’anii jiraachuu isaanii Argaa-dhageettii fi qabatamaa amantii fi. 179/2005 Ejansii Misoomaa fi Maanajimantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jedhamee hundaa’eera. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. fincaa'ota, naannoo paarkotaafi bosonootaa, akkasumas, hawwattoota adda addaafi lafa warshaa industiriif oole jechuudha. Kaayyoon piroojektii kanaas wabii nyaataa fi sirna nyaata sadarkaa maatiitti fooyyessuu fi mir-kaneessuu yommuu ta’u kessumaayyuu dubartootaa fi daa’imman irratti xiyyeeffachuun qonnaan bultootii. Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Labsii lakk. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. 74/1995tiin ta'a; Maqaafi Qabiyyee Lafaa Qotee Bultootaa ykn Dhaabbilee ykn Invastarootaa Beeksisuu I) Dhaabileen haala Labsii kanaatin kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa raawwatan kamiyyuu hamma qabiyyee Iafasaaniifijijjiirama yeroo j iru Biiroo yeroodhaan. deddeebiin ibsoota baasuun ni yaadatama. Dambii Lakk. Kanaafuu yoo dhuguma akka jettan gorsa namaa dhagahuu qabdu yoo ta'e, dogoggora labsii fooyya'e kanaa sirreessuuf aangoo qabaattan, labsiin kun mirgaafi dantaa Oromoofi Oromiyaa dabarsee waan laatuuf akka. 4 qaba (avireejjiin biyyatti heektaara 1. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. dimookiraasiin biyya lafa gowwomsaa jiru of jabeessuun umrii bittaa isaa dheereffachuuf yeroo kallatti hundaan tattafatan ifatti ba'een mu'acha jirra, sochii farrummaa Oromoo nafxanyota kaleessa fi har'a kana dhaabamsisuuf Oromoon bakka jiru hundaa dammaqee qalbiin qabsoo FDG keessatti qooda guddaa ba'uu qaba. Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe P. Barbaachiisaa yoo tahe immoo yeroo biraa itti deebina. Bilbila: +251115154636. Namoonnii 31. Sagantichi akka lafa qabatuuf qorannoo gaggeessuun qaawwa mul'ate duuchaa deemuu, Hanqinaalee hubannoo fi dandeettii haalamijeessitootaa sakatta'uun leenjii gaggabaabaa kennuu, Kolleejjoota barnoota barsiisotaa naannoo Oromiyaa keessatti leenjiiwwan haala mijeessitootaa akka kennamu haala mijeessuu,. Wixinee labsii "dantaa addaa" jedhamee bocame kana suphuun hin danda'amu. In addition to the annihilation of men, women, children and elderly, it has also targeted the Oromo political leaders, religious leaders, academics and intellectuals and business and communal leaders and journalists at all levels for annihilation. 23/1998 A Poclamtion to amend the Labsii Naanno ormiyaatti haalaitti h AA fayyadama lafa baadiyyaa hojii utilization of rural lands for invest- invastimantiifta'u murteessuuf ment activities in the Oromia region fooyyessa bahe LABSII LAKK. Naannoo guddicha Itiyoopiyaa – Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Keessattuu yaadolee haarawa; Dubartootafi Dargaggoo Oromoo cimsuu jedhan baay'en jaaladhe. Labsii baase kanaan, Paarlaamaan Awurooppaa, balaaleffanaa fi himannaa guddaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeesseera. Baayyinni ummataa ammaf tilmaaman gara miliyoona Afurii (mil. Naannolee baadiyyaa Oromiyaa keessatti lafti heektaara danuu qonnaan bultoota irraa fudhatamee maqaa misoomaatin abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaatiif liiziidhaan kennama. OBN Gurraandhala 19,2011 - Oromiyaatti ji'oottan 6n darbanitti galii Birrii biiliyoona 9. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal'ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Seensa isaa keessatti akkas Jedhe, “Finfinneen umama ishiin lafa Oromooti, handhuura Oromiyaa keessatti argamti, magaala gudditii bulchisa naannoo Oromiyaa, kan federaala fi waajiroota biyyoota addunyaa of keessaa qbdi. 20 posts published by daandiiragabaa during May 2014. galmee 22,536n Manni Murtii Aanaa Walisoo gaafa 30/1/2004 murteesseefii osoo jiruu. Finfinneen Lafa Oromoo ti! ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO) Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Ka biraan lafa turree fi lafa dhufnee dagachuu hin qabnu,silaa illee waan hedduu dubbatnaa “ Haa taa’u jedhe jaldeessi dhakaa galagalchee”. Hiika Akkaataan seensa jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti: l) "Lafa baadiyyaa," jechuun daangaa bulchiinsa magaalaa ala lafa jiru. 8/1988 fooyyessuun waan barbaachiseef; Akkaataa Heera naannichaa keewwata 49(3)(a) tti kan kanatti aanu lab- sameera. Itti dabaluun akka namni kun jedhanitti, lafaa fi qabeenya isaaniirratti ajjeefamuu qofa osoo hin taane, daangaan Oromiyaa poolisoota kanaan weeraramee jira. 147/2009 kan hundaa’e yoo ta’u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. (SBO Waxabajjii 12/2017 )Torbanoota darban keessa ergamtootni Wayyaanee OPDOn Lammaa Magarsaa, Abbaa D/Gammadaa fi Warqinee Gabayyoon durfaman afaaniin uummataa gowwomsuuf Godina Lixa Shaggar Amboo fi Naannoo ishee sochoo'a akka turaniifi ololaa afaanfaajjii maqaa aantummaa uummata Oromoof qabna jedhuun ofaa turuun ifaadha. Finfinnee, Caamsaa 9,2011(FBC)- Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa ogeeyyota fayyaa wajjin mari'achaa jira. Kana irratti shoorri Mootummaan Naannoo Oromiyaa, OPDOn qabuu murteessaa dha. 2015) gabaaseen, balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee, markaattoo iddoo Sharaa Taraa jedhamutti tibbana ka’e ture gabaasuuf, ogeessi kaameraa, konkolaachisaafi rippoorterri dhaabbata Raadiyoofi TV Oromiyaa miidiyaalee biyya keessaa kan biro wajjiin achitti argaman. lubbuun lafa kanarra. Pirojektiin COWASH marsaa III ffaa itti fufiinsa marsaa I ffaa fi II ffaa (2011-2016) ti. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Mata D uree G abaabaa Dambiin kun ´'DPELL*XUPDD·LQVD Waldaa Ijaarsa Mana Jireenyaa Mootummaa Naannoo. Rakkoon naannoo daangaa Oromiyaa fi B-G Fulbaana irraa eegaalee kan ture ta’us, mootummaan naannolee lamaanii miidhamtoota deggeruu irrattis ta’e rakkoo jiru furuuf si’aawoo hin turre. kitaaboota Ahbaash kan baadiyyaa geysanis imaamummaa fi muazinummaarraa hawaasaan ari'amaa jiraachuun isa dhagayamee jira. Gaaffilee ogeeyyii fayyaa hiikuuf mootummaa naannoo fi federaalaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu hogganaan biirichaa Dooktar Darajjee Dhugumaa fi itti aanaan biirichaa Dooktar Abdulqaadir Galgaloon himaniiru. Pirojektiin COWASH marsaa III ffaa itti fufiinsa marsaa I ffaa fi II ffaa (2011-2016) ti. kan raawwataman haala Labsii Gibira Galii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. (SBO Waxabajjii 12/2017 )Torbanoota darban keessa ergamtootni Wayyaanee OPDOn Lammaa Magarsaa, Abbaa D/Gammadaa fi Warqinee Gabayyoon durfaman afaaniin uummataa gowwomsuuf Godina Lixa Shaggar Amboo fi Naannoo ishee sochoo'a akka turaniifi ololaa afaanfaajjii maqaa aantummaa uummata Oromoof qabna jedhuun ofaa turuun ifaadha. Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ " jedhu baasuun ni yaadatama. Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe Imc "C unc hæc g,tJ Imc *arc pc qn tun. Abdii Boruutiin. Yaada badaa mukni isaa irraa ciramee badee midhasuu irraa ka'amee, Biiroo Qonnaa fi Misooma Baadiyaa godinichaa (Zonal Agriculture and Rural Development Office) guyya Onk. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal'atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. Toftaan kanneen lammiin Oromoo hin taane itti fayyadamanis ta’ee, diinni Oromoo itti fayyadamu, akka Oromoon wal qooduuf kan gummaacha godhan carraa kanatti fayyadamuuni. 8/1988 fooyyessuun waan barbaachiseef; Akkaataa Heera naannichaa keewwata 49(3)(a) tti kan kanatti aanu lab- sameera. Booda naannoo Sadan Liiban kana irraa ka'uun Oromiyaa Waltajjii kana keessatti balbaldhachaa deeme. kan raawwataman haala Labsii Gibira Galii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Oromiyaa waa hundaan badhaate ijaaruuf xiiqiin hojjetamaa jira ===== Mootummaafi ummanni Naannoo Oromiyaa Oromiyaa waa hundaan misoomteefi guddatte ijaaruun jijjiirama biyyattiitti eegalame ceesisuuf xiiqiin hojjetamaa akka jiru Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannichaa beeksise. 4 qaba (avireejjiin biyyatti heektaara 1. Sabaa fi sablammoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu keessa harki caalaan saba. Yaada badaa mukni isaa irraa ciramee badee midhasuu irraa ka'amee, Biiroo Qonnaa fi Misooma Baadiyaa godinichaa (Zonal Agriculture and Rural Development Office) guyya Onk. 23/1990 ORMIYAATTI HAALA. Naannoo Tajaajila (Hojii) Waldaa WIBJ Naannoon tajaajila tokkoon tokko WIJ kan qabatu lafa jallisin misoomui murta'e fi sirna bu'uura. Caffeen labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise-Haaluma kanaan baay'innii fi gurmaa'inaaleen manneen hojii Labsii Lakkoofsa 199/2008 bahe irratti 42 turan, labsii haaraa ragga'e Keewwata 12 (1-38) jalatti akkaataa ibsameen. Naannoo Finfinneetti magaalota akka Duukamiifi Galaan keessaa kajiran oomishtoota dhagaa calla 41 ta’an harkaa lafa fuudhee dargaggootaaf kennuu mootummaa Naannoo Oromiyaa, abbootiin qabeenyaa ol iyyannoo dhi’eessu. 91/ 1997 keessatti kennameef ni qabaata. OBN Gurraandhala 19,2011 - Oromiyaatti ji'oottan 6n darbanitti galii Birrii biiliyoona 9. Imaammati qacceefixii dilormaa Oromoo humnaan lafa akaakilee saanii irraa kaasuu qaama yaa'a fixiisa kan qaama, diingadee, fi aadaan Oromiyaa keessaa namoota magaalaa fi baadiyyaa kukumoota hundee buqqisuu dabalata. Abdii Boruutiin* Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ“ jedhu tokkos dhiyaatee jira. Dhimma hunda keenyaa… Hiikaa Margaa tiin Akkuma beekamu walitti bu’iinsa naannoo daangaa naannoo Oromifaa fi Somaalee Itiyoophiyaatti lammilee naannoo daangaa jiraatan gidduutti uumameen sababa rakkoo nageenyaa yeroo darbe mudateen lammilee hedduun qe’ee isaaniirraa buqqa’uu bakka garaagaraatti faca’anii jiraachuun isaanii ni yaadatama. # Yaadachiisa : Namni suuraa Wellisaa Abraahim Baadiyyaa qabdan yoo naaf ergitan galata Oromummaa waliin kabajaa sabummaa guddaan isiniif qaba. OPDOn “ keenya ” mataa olqabateetoo deemuutu isa irraa eegama. your password. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. WAAJJIRA AFYAA'IIFI CAFFEE OROMIYAATIIN KAN QOPHAA'E. I) seera daldala Itiyoophiyaa akkaataa keewwata 304 tiin heeyyama fi to'annaa sochiiwwan baankolee lakk. Akka durii seera tumameen biyya hin bulchu malee, ammas abbaan bokkuu ni jira. 12/07/2019. Imaammati qacceefixii dilormaa Oromoo humnaan lafa akaakilee saanii irraa kaasuu qaama yaa'a fixiisa kan qaama, diingadee, fi aadaan Oromiyaa keessaa namoota magaalaa fi baadiyyaa kukumoota hundee buqqisuu dabalata. Naannoo guddicha Itiyoopiyaa - Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Akka afaanii (afaaniin dubbatan) kana onnee yoo qabaatan heerumaafi seera amma lafa jirutti fayyadamuun qabeenya Oromiyaa dhuunfaa mootummaa naannoo Oromiyaa jala akka galu falmachuu danda'u. Galmeen Wixeen labsii magaalota naannoo Oromiyaa kan mastar pilaaniin Finfinne keessatti raggasifamuuf yaadamee jiru, OMN harka gahee jira. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Ka biraan lafa turree fi lafa dhufnee dagachuu hin qabnu,silaa illee waan hedduu dubbatnaa " Haa taa'u jedhe jaldeessi dhakaa galagalchee". Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Gaaffilee ogeeyyii fayyaa hiikuuf mootummaa naannoo fi federaalaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu hogganaan biirichaa Dooktar Darajjee Dhugumaa fi itti aanaan biirichaa Dooktar Abdulqaadir Galgaloon himaniiru. biiroo qonna oromiyaa komishinii misooma nannoo horsiise bulaa oromiyaa biiroo misooma baadiyyaa midhaanii fi horii somaalee mootummaa dimorataawaa reppablika federaalawaa itiyoophiyaa keessatti projektii rural resilience enhancement maanu'aalii teekinikaa ofdandeessisuu saffisiisuu kan naannoo horsiise bulaa amajjii 2007. Sanyiin Kuushotaa dur-durii Bahaa fi Kaaba Afriikaa irraa hanga Kowkeeshiyaa, Kaasipiyaa, Kaasiyaa, Kuush fi hanga jiddu gala Eshiyaa (Hinduu-Gaanjiis) gahutti dhaloota kiristoos dura naannoo 4000 irraa kaasee kan babal'ate ta'uu isaa fi Kuushota lafa bal'aa kana irra tamsa'anii jiraachuu isaanii Argaa-dhageettii fi qabatamaa amantii fi. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. 74/1995tiin ta'a; Maqaafi Qabiyyee Lafaa Qotee Bultootaa ykn Dhaabbilee ykn Invastarootaa Beeksisuu I) Dhaabileen haala Labsii kanaatin kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa raawwatan kamiyyuu hamma qabiyyee Iafasaaniifijijjiirama yeroo j iru Biiroo yeroodhaan. Obbo Baaroo Tumsaa (Bara 1976) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Finfinneen yeroo akka naannoo of dandeesseetti bulaa turte labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Kaayyoon piroojektii kanaas wabii nyaataa fi sirna nyaata sadarkaa maatiitti fooyyessuu fi mir-kaneessuu yommuu ta’u kessumaayyuu dubartootaa fi daa’imman irratti xiyyeeffachuun qonnaan bultootii. View my complete profile. Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ " jedhu baasuun ni yaadatama. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. lubbuun lafa kanarra. Godiina Shawaa Bahaa Magaalaa Bishooftuu keessatti jarreen chaaynaa warshaa harree keessatti qalanii gara biyya alaatti ergan dhaabamuu mormuun Kamiisa Fuulbaana 08 bara 2016 mormii ba'ameen namni tokko ajjeefamuu ka biraa tokko du'u hin oolu jedhamuu fi sadaffaan madaa'uu jiraatonni ibsanii jiru. Jaarmaan kun shimala seenaa fi eeboo ekeroota gootolii Oromoo jalaa bawuuf, yeroon inni gara qeyee Oromootti, gara gaaddisa Odaa jalaatti deebiwu amma carraan isaa!. Abdii Boruutiin* Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ“ jedhu tokkos dhiyaatee jira. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta’ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. 56/2002 Fooyyessuuf labsii bahe LABSIILAKKOOFSA 70/1995 Labsii Bulchiinsaa Fi Ittifayyadama Lafa Baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. kitaaboota Ahbaash kan baadiyyaa geysanis imaamummaa fi muazinummaarraa hawaasaan ari'amaa jiraachuun isa dhagayamee jira. Kunis ta'ee garuu, ummanni Oromoo magaalaa Finfinneefi naannoo ishee jiraatu magaalaa Finfinnee waliin walitti hidhaminsa seenaa adda bahuu hindandeenye qaba. Caffeen labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise-Haaluma kanaan baay’innii fi gurmaa'inaaleen manneen hojii Labsii Lakkoofsa 199/2008 bahe irratti 42 turan, labsii haaraa ragga’e Keewwata 12 (1-38) jalatti akkaataa ibsameen. Siidaan minilik Finfinnee keessaa buqqa’ee kan Jaallee Eebbisaa Addunyaa nuuf haadhabatu, 6. Hogganaan kilaastara misooma baadiyyaa mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktar Girmaa Amanteen Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti tibba Arfaasaa fi Gannaa kana keessa godinaalee Oromiyaa 14tti raammoon geerrii mudateera. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal’ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee.